Công ty Quản lý bay miền Bắc: Đại hội Chi đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2019-2022 và Lễ trưởng thành Đoàn năm 2019