Thanh niên Khối cơ quan TCT QLB VN: Tổ chức chương trình đặc sắc “Sắc xuân VATM 2014”