Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung Tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2024