Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung tiếp nối truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 93 năm rèn luyện và trưởng thành