Đoàn Cơ sở Trung tâm Quản lý luồng không lưu: Tổ chức Lễ phát động tháng Thanh niên và Giao lưu thể thao