Đoàn CS Công ty QLBMN hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và ngày Chủ nhật xanh năm 2023