Đoàn viên thanh niên tham gia lắp đặt Hệ thống Tiếp cận tại Đài KSKL Cam Ranh