Trung tâm Quản lý luồng không lưu và Công ty Quản lý bay miền Nam ký kết văn bản hiệp đồng bảo đảm an toàn bay