AIS: Tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến và triển khai Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động năm 2016