ATTECH lan tỏa yêu thương đến với trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa