Ban nữ công Cơ quan Tổng công ty: Hội thi cắm hoa với chủ đề “Gia đình”