Ban Nữ công Cơ quan và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng không tổ chức các hoạt động ngày 20/10