Ban Nữ công Công đoàn Tổng công ty tổ chức hoạt động từ thiện nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6