Ban Nữ công Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức đi tham quan về nguồn