Ban Nữ công QLBMN tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10