Ban Nữ công Quản lý bay miền Nam tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3