Bế mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Giao thông vận tải - khu vực phía Bắc năm 2015