CĐPB KTHK Đà Nẵng tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023