Chương trình tập huấn nghiệp vụ và về nguồn cho cán bộ nữ công và cán bộ đoàn