Công bố kết quả cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động nữ VATM”