Công đoàn Bộ phận Văn phòng: Tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022