Công đoàn Cơ quan thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam|