Công đoàn Cơ quan: tổ chức Mít tinh kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3