Công đoàn Cơ quan Tổng công ty: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022