Công đoàn Cơ quan Tổng công ty thăm hỏi, tặng quà thương binh nặng Đinh Văn Dương