Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức cho người lao động tham quan du lịch năm 2016