Công đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018