Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức sơi kết giữa nhiệm kì