Công đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức thành công Đại hội điểm Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028