Công đoàn Công ty QLBMN tham gia giao hữu thể thao chào mừng Quốc khánh 02/9