Công đoàn Công ty Quản lý bay Miền nam tham dự giải thể thao Cụm văn hóa thể thao số 6 ngành Giao thông vận tải