Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2018