Công đoàn Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức kết nạp Công đoàn viên mới