Công đoàn Đài Kiểm soát không lưu Cà Mau tham gia cuộc thi nấu ăn “Khéo tay hay làm”