Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tập tuấn Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI