Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020