Công đoàn sát cánh cùng chính quyền, chăm lo đời sống người lao động