Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc năm 2022