Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thành lập Ban Chính sách- Pháp luật