Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành và tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn