Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức tập huấn công tác Công đoàn năm 2022