Công đoàn Trung tâm QLLKL hỗ trợ xây dựng nhà tình thương