Công đoàn Trung tâm QLLKL tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam