Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022