Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức tham quan Khu di tích lịch sử Hồ Chí Minh tại Đá Chông (K9), Ba Vì, Hà Nội