Công đoàn Trung tâm Quản lý luồng không lưu triển khai thực hiện công tác xã hội - từ thiện năm 2019