Công đoàn Trung tâm TBTTHK tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam