Công đoàn VATM được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam