Công đoàn VATM: Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”