Công đoàn VATM - nhiều hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm